Algemene voorwaarden!

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Functional Balance en de cliënt / de cliënten.

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft 
    afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.
    Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde  periode        in de   verhouding therapeut – cliënt. 
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en
      behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
    worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt
      afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te
      zullen geven;
  i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze 
     behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt
     tussen cliënt en de therapeut;
  j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
     competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor 
    een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij 
    uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per 
    sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent 
   per pin of contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken. 

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee 
    personen een uur en maximaal anderhalf uur.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe 
    overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren 
    te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in 
    rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor 
    afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op 
    afgesproken tijd en dag.

9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en 
    andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden 
    ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier 
    gekopieerd.

10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt 
      worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere 
      therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage 
       verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een 
       factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het 
       in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De regels van deze 
       beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met 
       klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden 
      ([email protected]). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register 
      Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een 
      klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er 
       wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van 
       vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden 
       verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te 
       allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Functional Balance is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn 
      ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel 
      doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische 
      dossiers aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Functional Balance is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen
       van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de  Kloosterlaan 212, 
       Hilversum, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en
      het gebruikmaken van het toilet.